2024. July 21. Sunday 20:13
 
Esélyegyenlõségi terv
Esélyegyenlõségi terv

LETÖLTÉS

< Előző   Következő >

Hirdetmény

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (5540 Szarvas, Kossuth u. 19. tel. 06/66/311-947) eladásra meghirdeti tulajdonát képezö SUZUKI JIMNY 1.3 rendszáma: PRT 290 gépjármüvet.

  • Évjárat: 2005.08.
  • Futott km: 249 741
  • Állapot: nem felújított

A gépjármü jelenleg üzemképtelen, forgalmi engedélye nem érvényes, az adásvétel a megtekintett állapotra vonatkozik. A gépjármü megtekinthetö: 2023. 10. 20. napon 9 – 10 óra idöben a Szarvas, Vasút u. 46-48. udvarán (volt orvosi ügyelet). Ajánlatot a mellékelt felolvasó lapon kell megtenni 2023. 10. 26. nap 16 óráig. Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen zárt borítékban kell megküldeni a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 5540 Szarvas, Kossuth u. 19. címre.

A borítékon kérjük feltüntetni: SUZUKI JIMNY vételi ajánlat.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartja a felhívás alapján megkötendö szerzödés megtagadásának jogát.

Szarvas, 2023. október 10.

Melléklet: Felolvasólap Forgalmi engedély

Brlás János elnök

Letölthetö melléklet

Felolvasólap Suzuki Jimny pályázathoz

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100

Sajtóközlemény TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100

LETÖLTÉS

Meghívó nyitórendezvény TIOP-3.4.2-11/1-2012-0100 "A Szarvasi Idõsek Átmeneti Otthona korszerûsítése és kapacitásbõvítése

LETÖLTÉS

 

Sajtóközlemény
Tájékoztató

Kezdetét veszi a „Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése” címû KEOP projekt megvalósítása.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 499 130 000 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Kormány által biztosított pályázati forrás keretében. A Társulás további 26 270 000 Ft önrésszel egészítette ki az elnyert támogatás összegét, így mindösszesen bruttó 525 400 000 Ft áll rendelkezésre a „Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése” címû projekt megvalósítására. A megvalósítást lehetõvé tevõ KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú Támogatási Szerzõdés 2015. február 25-én került aláírásra.

Tovább...
Sirató Idõsek Klubja fejlesztés
SIRATÓI IDÕSEK KLUBJA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGHEZ

Projekt címe: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉS SZARVASON
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0049

Projektgazda: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Tulajdonos Önkormányzat: Szarvas Város Önkormányzata

A pályázatban meghatározott Projektcél: Szociális Nappali ellátás biztosítása Sirató – Káposztás lapos – Bezinai szõlõk településrész lakossága részére új építés révén, amely által komplex akadálymentesített új épületben valósul meg a szolgáltatás. Indok volt, hogy ezen a településrészen nincs az intézmény fenntartójának nappali feladat ellátásra átalakítható ingatlanja.

Tovább...
Meghívó
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031

„Szociálisegyüttmûködés kialakítása a Körös-szögben” TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 sz. projekt keretében

Aszociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások rendszerének fejlõdését egyre erõsödõ differenciálódás jellemzi, amint a szakmai tudások, készségek specializálódnak, az intézményrendszer is egyre tagoltabban mûködik, egyre bonyolultabbá válnak funkciói, szolgáltatásai. Sajnos kevés eredményes törekvést tudunk felmutatni az egyre komplexebb rendszer koordinációs funkcióinak erõsítésében. A különbözõ fenntartók és mûködtetõk a jogi mûködési kereteire. A helyi szolgáltatási struktúrák kialakításának fõ szempontja törvényi kötelezettségen túl a helyi szükségletek megjelenése, valamint a finanszírozható és fenntartható preventív ellátási formák létrehozása települési és kistérségi szinten. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása céljainak megvalósítására 2012. évben pályázatot nyújtott be a kistérségi szociális ellátás korszerûsítésére, modernizációjára a helyi szükségletek hatékonyabb kielégítésének érdekében. A pályázat 35 millió forint támogatásban részesült, melyhez önerõt nem kellett biztosítania a Társulásnak. A pályázat Kondoros, Kardos, Örménykút, Csabacsûd, Szarvas, Békésszentandrás települések lakosaira, ellátórendszerére terjed ki. A projekt elsõdleges célcsoportja az ellátásban dolgozó szakemberek, azokkal együttmûködõ egyéb szervezetek, másodlagos célcsoportja a szociális ellátásokat igénybe vevõk, harmadlagos célcsoportja az ellátást igénybe vevõk hozzátartozói.  A pályázat 4 terület fejlesztésével kívánja hatékonyabbá és a gyakorlatban jobban mûködõvé tenni a Körös-szögi Kistérség szociális szolgáltatásait:

Tovább...
Tájékoztató

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása céljainak megvalósítására 2012. évben pályázatot nyújtott be a kistérségi szociális ellátás korszerûsítésére, modernizációjára a helyi szükségletek hatékonyabb kielégítésének érdekében.

A „Szociális együttmûködés kialakítása a Körös-szögben”
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0031 sz. projekt

35 millió forint támogatásban részesült, melyhez önerõt nem kellett biztosítania a Társulásnak. A pályázat Kondoros, Kardos, Örménykút, Csabacsûd, Szarvas, Békésszentandrás települések lakosaira, ellátórendszerére terjed ki. A projekt elsõdleges célcsoportja az ellátásban dolgozó szakemberek, azokkal együttmûködõ egyéb szervezetek, másodlagos célcsoportja a szociális ellátásokat igénybe vevõk, harmadlagos célcsoportja az ellátást igénybe vevõk hozzátartozói.  A pályázat 4 terület fejlesztésével kívánja hatékonyabbá és a gyakorlatban jobban mûködõvé tenni a Körös-szögi Kistérség szociális szolgáltatásait:

Tovább...
: ÚJABB TÁMOGATÁSOKKAL FEJLÕDHET A KÖRÖSÖK VÖLGYE

Régi adósságát törlesztette idén tavasszal a Körösök Völgye Nonprofit Kft. A LEADER Akciócsoporthoz 2009. decemberében benyújtott 20 kérelembõl 2011 március – május hónapokban 14 támogatásáról döntött a Társaság Taggyûlése. A nyerteseknek már postázták a kötelezettségvállalásról szóló határozatokat.

 Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott és a Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében támogatott Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Vidéki örökségek megõrzése, Falumegújítás –és fejlesztés c. intézkedésekre összesen 20 pályázat érkezett, több mint 378 millió Ft-os támogatásigénnyel. Bár a benyújtott pályamunkák száma nem érte el az elsõ körben beadott szakmai anyagokét, az egyes jogcímek között a Közösség számára örömteli átrendezõdés volt tapasztalható. Élénk érdeklõdés mutatkozott ugyanis a falusi és az aktív turizmus fejlesztése iránt, mely a Stratégia egyik legfõbb prioritása.

Tovább...
Felhívás

Tovább...
Helyzetjelentés

HELYZETJELENTÉS A LEADER STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL – MILYEN CÉLRA IGÉNYELHETÕ TÁMOGATÁS A NYÁRON?

A Körösök Völgye Akciócsoport Taggyûlése 2011. március 24-i ülésén valamennyi, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során a munkaszervezethez benyújtott projekt ötletet elfogadta, így a tervezõi csoport azokat figyelembe véve dolgozta ki a Stratégia intézkedéseit, konkrét megoldási javaslatait.

A benyújtott 38 db projektötlet adatlap számos fejlesztési területet érint: érkezett javaslat horgászpálya építésére, sportlétesítmények korszerûsítésére, tematikus túrák és kulturális rendezvények szervezésére, vállalati menedzsment képzések lebonyolítására és hulladékgazdálkodási tervek elkészíttetésére, de igény mutatkozik élelmiszeripari kisüzem létrehozására, bemutató gazdaság kialakítására, szociális földprogram megvalósítására és településközpontok, településrészek megújítására is.

A tervezõi csoport számára így nem volt könnyû feladat azon 10 intézkedés meghatározása, melyekre a LEADER fejlesztési forrásokért júliustól pályázni lehet.

Tovább...
JÓVÁHAGYTA A STRATÉGIA ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATÁT A KÖRÖSÖK-VÖLGYE AKCIÓCSOPORT

A Körösök Völgye Akciócsoport Taggyûlése 2011. március 16-i ülésén jóváhagyta a Stratégia általános felülvizsgálatát. A térség adottságait és lehetõségeit összefoglaló helyzetelemzésre, a végrehajtás eddigi tapasztalataira és a több hétig tartó projektgyûjtésre alapozva a tervezõi csoport javaslata alapján egy jól áttekinthetõ, az akcióterület erõsségeire és lehetõségeire építõ Stratégia került elfogadásra.

A dokumentum alapcéljaként a térség helyi erõforrásokra alapozott gazdaság és kompetenciafejlesztés révén történõ felzárkóztatása fogalmazódott meg.

Az e célt szolgáló 6 fõ célkitûzés és az azokhoz rendelhetõ 19 intézkedés fókuszába a turizmus, az agrárium és a megújuló, illetve bioenergia felhasználás került, s mindezen területek integrált fejlesztése érdekében hangsúlyos elemként szerepel a Stratégiában az Akciócsoport ösztönzõ, projektgeneráló, hálózatépítõ szerepe.

A dokumentum általános felülvizsgálatának jóváhagyásával a folyamat talán legfontosabb szakaszába értünk, melyben az intézkedések, illetve megoldási javaslatok kijelölésére és kidolgozására kerül sor. Az intézkedések csoportja a Stratégia úgymond legalacsonyabb, azonban a konkrét fejlesztési megoldásokat tekintve a legfontosabb szintje. A megoldási javaslatok képezik az alapját a majdani pályázati felhívás célterületeinek, a késõbbiekben megvalósítható projekteknek (de persze semmiképpen nem egyeznek meg azokkal!).

Tovább...
Hírlevél

MÉG AZ ÜNNEPEK ELÕTT MEGJELENIK A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT HÍRLEVELÉNEK ELSÕ SZÁMA

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., mint LEADER Helyi Akciócsoport ez év õszén döntött arról, hogy saját tagjai, a térség vidékfejlesztésben érintett szereplõi és nem utolsó sorban lakosai tájékoztatása és a LEADER Programba történõ eredményesebb bevonása érdekében újabb csatornát nyit a kommunikáció területén.

Tovább...
Leader

A KÖZÖSSÉGÉ A FÕSZEREP A LEADER PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATOTT PROJEKTEKBEN

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. „Sokszínû természet, sokszínû társadalom a Körösök Völgyében” címû Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája keretében több mint 820 ezer euro, közel 220 millió forint fordítható 2007 – 2013. között a LEADER típusú fejlesztésekre.

Az Akciócsoporthoz 2009. év végén benyújtott 25 pályázatból 15-öt találtak érdemesnek a támogatásra, megvalósításukhoz a nyár folyamán 96 375 620 Ft odaítélésérõl határozott a Társaság Taggyûlése.

A kedvezményezett projektek legfõbb, s egyben közös jellemzõje, hogy egytõl-egyig a helyi közösséget és a helyi közösség által megteremtett értékeket helyezik a középpontba, legyen szó akár évtizedes szokások, hagyományok ápolásáról, akár újszerû, versenyképes megoldási javaslatokról.

Tovább...
Közbeszerzési terv 2010.
Közbeszterzési terv 2010.

LETÖLTÉS

Esélyegyenlõségi terv
Esélyegyenlõségi terv

LETÖLTÉS

Biztos Kezdet - Gyermekház

Tovább...
Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ „A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” PÁLYÁZATI PROJEKT ELÕREHALADÁSÁRÓL

Tovább...
Kistérségi hírek

Befejezõdött a Kondorosi Idõsek Napközi Otthona felújítása

Európai Uniós támogatással valósult meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mûködõ Idõsek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A DAOP-2007-4.3.1. kódjelû pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, a társulás hozzájárulása 739.973 Ft. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fõ rehabilitációs szakértõ segítette és felügyelte a kivitelezést.

Tovább...
Kistérségi hírek

EU támogatásból megújul a Kondorosi Idõsek Napközi Otthona

Európai Uniós támogatássalvalósul meg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mûködõIdõsek Napközi Otthonának fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. ADAOP2007-4.3.1. kódjelû pályázaton a Társulás 6.659.762 Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése 7.399.735 Ft, atársulás hozzájárulása 739.973Ft. A támogatási szerzõdésben vállalt projekt befejezésihatáridõ 2008. december 30. A projekt teljes megvalósítása folyamán egy fõ rehabilitációs szakértõ segíti ésfelügyeli a kivitelezést.

Tovább...
Közlemény

A Polgárõrség Közhasznú Egyesület Örménykút köszöni azon személyek támogatását, akik a 2006. évi adójuk 1%-át az egyesület részére felajánlották. A felajánlott 22794 Ft-ot vízadagoló automata vásárlására fordítottuk, melyet az Egészségházban helyeztünk el.

Ifjúsági koncepció, cselekvési terv
Körös -szögi Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúsági Cselekvési Terve 2007-2012

LETÖLTÉS

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának területén élõ ifjúsága társadalmi és gazdasági helyzetének, adottságainak vizsgálata, értékelése

LETÖLTÉS

Körös -szögi Kistérség Többcélú Társulásának Ifjúságpolitikai Koncepciója 2007-2012

LETÖLTÉS

Határozat a kistérségi ifjúsági koncepció és cselekvési program elfogadásáról

LETÖLTÉS

Határozat párbeszédrendszerrõl

LETÖLTÉS

Közoktatási Intézkedési Terv
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve (2008-2013)

LETÖLTÉS

Körös-szögi Kistérségi Hírmondó
Körös-szögi Hirmondó

A    próbaszáma megnézhetõ, illetve letölthetõ PDF formátumban.

Próbaszám (PDF, 245KB)


 

Az oldal megtekintéséhez ajánlott min. 1024x768-as felbontás, Internet Explorer 6+ böngészö.
Kapcsolatfelvétel az Adminisztrátorral
(C) 2006 by freesas